Hornåfallet

Hornåfallet är en bortglömd liten pärla som ligger sydost från Särna kyrkby. Det är en samling forsar och mindre vattenfall som ligger inbäddade i en granskogsravin. I anslutning till ån finns ett intressant brandskogsområde där besökaren får se en mängd brandljud och äldre, knotiga tallar. Där Hornån mynnar ut i Österdalälven (Trängsletsjön) ser man speciellt tydligt på försommaren dämningens påverkan på stränderna vilket i och för sig inte är en speciellt vacker syn, men ändå lärorikt och intressant för att få en förståelse hur det kan ha sett ut i ett naturligt tillstånd.

Typ av objekt: Bäckravin, granskog med sumpkaraktär, brandpräglad tallhed

Markägare: Staten

Status: Naturreservat

Vägbeskrivning

Från Särna centrum: Åk RV 70 söderut mot Mora. Sväng av mot Sveg. Kör genom Östomsjöns by och fortsätt över Fjätälven och förbi Kryptjärn. Sväng höger in på väg markerad Skrullvre. Fortsätt ca 15km och du är framme!

Hornåfallet is a forgotten little pearl located southeast from Särna village. It is a collection of rapids and small waterfalls nestled in a spruce forest ravine. Adjacent to the river is an interesting area where visitors can see a variety of fire scars from ancient forest-fires and old, gnarled pines. Where the little river flows into the river Österdalälven (Trängsletsjön dam) shows especially clearly in the early summer the damming impact on the beaches, which in and of itself is not a particularly pretty sight, yet instructive and interesting to get an understanding how it might have looked like in a natural state.

Type of Property: ravine, spruce forest with marsh nature, fire affected pine

Landowner: State

Status: Nature reserve

Directions

From Särna center: Take the RV 70 south towards Mora. Turn left for Sveg. Drive through Östomsjön village and continue over the river Fjätälven and past Kryptjärn. Turn right onto the road marked Skrullvre. Continue for about 15km and you are there!

En av de små men vackra forsar som letar sig fram i den trolska granskogen.

One of the small but beautiful rapids that finds its way through the magical spruce forest.

Det nedre större fallet.

The lower major waterfall.

I ravinens södra kant ansluter en gles och brandpräglad tallskog.

In the southern edge of the ravine a sparse and fire-affected pine forest begins.

Ett av de många brandljuden i tallskogen söder om ravinen. Ett brandljud är trädets försök att valla in skadan som elden har åsamkat.

One of the many fire scars in the pine forest south of the ravine. It shows the tree's attempt to heal the damage the fire has caused.

Ännu ett brandljud. Man kan avläsa från vilket håll elden har kommit. Det är på läsidan det bildas ett brandljud för där har elden kunnat vara kvar längre och därigenom skadat trädets kambium.

Another fire scar. One can read off from what direction the fire came. It is on the leeward side forming a fire scar for which the fire has been able to remain longer and thereby damaged the tree's cambium.

Sådana här stubbar ser man i regel bara i äldre skogar som undgått det moderna skogsbruket. På ett hygge lämnas de kvar vid avverkningen, men får ofta stryka på foten när markberedaren kommer med harven.

This kind of stumps you usually only see through older forests that have escaped modern forestry. In a clearcutting they are left alone, but often draw the short straw when the mounder comes with the harrow.

En allt ovanligare syn i modern produktionsskog.

An increasingly rare sight in modern production forest.

På våren och försommaren går det att ana sig till var Österdalälven hade sin ursprungliga fåra. Senare under sommaren och hösten börjar Trängsletsjön bli alltmer uppdämd och vattnet stiger.

In the spring and early summer it is possible to guess at where the river Österdalälven had its original furrow. Later in the summer and early autumn the Trängsletsjön is becoming increasingly dammed and the water rises.

Enligt Bengt Mattsson, fotograf i Särna född 1922, var Hornåfallet mer spektakulärt innan dämningen i Trängslet på 50-talet. Då var det fler forsar innan Hornån nådde Österdalälven. Numera ser det ut såhär närmast utloppet...

According to Bengt Mattsson, photographer in Särna born in 1922, Hornåfallet was more spectacular before the dam in Trängslet were built in the 50s. Back then there were more rapids before Hornån reached the river Österdalälven. Nowadays it looks like this closest to the outlet ...